Acil Durum Planlaması

 • İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.

 

 •  Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

   

  Acil durumların belirlenmesi

 

 • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

 

 1. Risk değerlendirmesi sonuçları.
 2. Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
 3. İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
 4. Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
 5. Sabotaj ihtimali.

       

         Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

 1. İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır
 2. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır
 3. Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır

 

 

       ilgili Mevzuat Gereği Görevlendirilecek çalışanlar

 1. işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan
 1. çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
 2. tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana
 3. az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

        konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

 

        İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

 

    2. İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

    3. Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

    4. İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

    5. 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

 

 

ilgili mevzuat:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18493&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

 

Tüm hakları saklıdır. 2018 @ SON OSGB